0

تنظیمات قالب

گورتکس پارچه ای تنفسی و ضد آب میباشد که در پوشاک مختلف از آن بکارگیری میشود.

کاپشن،شلوار و دستکش از پوشاکی است که در آن از این نوع پارچه استفاده میشود.